Menu


Resurse umane

Conducerea DSP Suceava

  • Director Executiv - Ing. Andrei Ianovici
  • Director Exec. Adj. Control si Sanatate Publica - Dr. Zorescu Catalina
  • Director Exec. Adj. Economic - Ec. Bosancu Firuta

 

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2015

Nota: Unele declaratii de avere au fost scanate in format LANDSCAPE. Pentru vizualizarea acestora in format PORTRET, selectati din meniul VIEW al programului Adobe Reader obtiunea ROTATE CLOCKWISE.

Din browser-ul web alegeti obtiunea ROTATE CLOCKWISE din meniul TOOLS aflat in partea din dreapta sus reprezentat grafic prin doua sageti. (>>).

Declaratii de avere si interese 2010

Declaratii de avere si interese 2011

Declaratii de avere si interese 2012

Declaratii de avere si interese 2013

Declaratii de avere si interese 2014

Declaratii de avere si interese 2015

Model declaratie de avere

Model declaratie interese

Ghid completare delaratii

 

ANUNŢ

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Suceava organizează la sediu -Suceava str.Scurtă nr.1A, CONCURS, în data de 18 decembrie 2015 ora 10 pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical specialitatea igienă la Compartiment supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile;

Condiţii generale de participare:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

-absolvent al şcolii postliceale sanitare sau echivalentă, specialitatea igienă / igienă şi sănătate publică;

-minim 6 luni vechime ca asistent medical igienă/ igienă şi sănătate publică.

Dosarul pentru concurs va fi depus la Biroul Resurse Umane. al Direcţiei de Sănătate Publică a jud.Suceava, până la data de 11 decembrie 2015, ora 16 şi va cuprinde următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de studii în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copie după certificatul de membru eliberat  de la OAMGMAMG ,vizat pe anul în curs;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează –caz în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

f) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi  în specialitatea studiilor;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie;

h) curriculum vitae;

i) copie după documentele de schimbare a numelui, dacă este cazul.

Nota: Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Concursul va consta din următoarele probe:

1)      proba scrisă -18 decembrie 2015 ora 10;

2) interviu- data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă;

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul  Resurse Umane, tel.0230/514557/111.

BIBLIOGRAFIE*

pentru ocuparea prin concurs a postului de asistent medical igienă

la Comp.supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile

din cadrul DSP Suceava

  1. LEGE   Nr. 95 din 14 aprilie 2006    *** Republicată

privind reforma în domeniul sănătăţii-  Titlul I

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 652 din 28 august 2015,

  1. LEGE   Nr. 649 din 20 noiembrie 2001

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor

EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 773 din  4 decembrie 2001

  1. ORDIN   Nr. 1466 din 20 august 2008

pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 642 din  8 septembrie 2008

  1. HOTĂRÂRE   Nr. 589 din 13 iunie 2007

privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 413 din 20 iunie 2007

  1. ORDIN   Nr. 386 din 31 martie 2015

privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, numai Anexa nr.2 la normele tehnice:Programul national de vaccinare I.1 si Programul national de supraveghere si control boli transmisibile I.2.

  1. ORDIN   Nr. 916 din 27 iulie 2006

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 759 din  6 septembrie 2006

7. Metodologiile specifice elaborate de Institutul National de Sanatate Publica si afisate  pe adresa de web: „http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii”  - pt. BDA,estimarea acoperirii vaccinale, gripa, infectii respiratorii acute, infectia urliana, scarlatina, tuse convulsiva, TIA, rujeola, rubeola, RAPI

8. Manuale curs ECDL-start .

*inclusiv actele normative prin care au fost modificate sau / şi completate.