Menu


Resurse umane

 

Conducerea DSP Suceava

 • Director Executiv - Ing. Andrei Ianovici
 • Director Exec. Adj. Control si Sanatate Publica - Dr. Zorescu Catalina
 • Director Exec. Adj. Economic - Ec. Bosancu Firuta

 

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2015

Nota: Unele declaratii de avere au fost scanate in format LANDSCAPE. Pentru vizualizarea acestora in format PORTRET, selectati din meniul VIEW al programului Adobe Reader obtiunea ROTATE CLOCKWISE.

Din browser-ul web alegeti obtiunea ROTATE CLOCKWISE din meniul TOOLS aflat in partea din dreapta sus reprezentat grafic prin doua sageti. (>>).

Declaratii de avere si interese 2010

Declaratii de avere si interese 2011

Declaratii de avere si interese 2012

Declaratii de avere si interese 2013

Declaratii de avere si interese 2014

Declaratii de avere si interese 2015

Model declaratie de avere

Model declaratie interese

Ghid completare delaratii

 

ANUNŢ

Direcţia de Sănătate Publică a jud. Suceava anunţă reluarea organizării concursului (probă scrisă şi interviu), în vederea ocupării a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul instituţiei :

1. funcţia publică de execuţie vacantă de consilier (clasa I) grad profesional debutant la Compartiment relaţii cu publicul:

condiţii generale:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

condiţii specifice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale comunicării;

2. funcţia publică de execuţie vacantă de consilier (clasa I) grad profesional debutant la Birou asistenţă medicală şi programe din cadrul DSP Suceava.

condiţii generale:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

condiţii specifice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;

Concursul se organizează la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Jud. Suceava, în data de 12 februarie 2016, ora 10.00 -proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Jud. Suceava-Biroul Resurse Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 modificată şi completată:

-copia actului de identitate;

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Nota: Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Anunţul iniţial de concurs şi amânarea acestuia au fost publicate în Monitorul Oficial al României partea a-III-a nr.1316/27 .11. 2015 şi respectiv nr. 1427/24.12.2015.

Candidaturile înregistrate la concursul amânat se vor considera valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs completează şi depun un formular de înscriere în noul termen.

Pentru candidaţi s-a stabilit o Bibliografie pe care o anexăm.

 

BIBLIOGRAFIE*

pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice de execuţie de

CONSILIER cl.I grad profesional debutant

la Birou asistenţă medicală şi programe din cadrul DSP Suceava

 

1.Ordinul M.F. nr.1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

2. Legea contabilităţi nr.82 /1991    *** Republicată.

3. Ordinul M.S. nr. 386 / 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016*

4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

6. Manuale curs ECDL –start.

7. Legea nr. 95 / 2006    *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii

,Titlul I, titlul II

 

inclusiv actele normative prin care au fost modificate sau / şi completate

 

BIBLIOGRAFIE*

pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice de execuţie de

CONSILIER cl.I grad profesional debutant

la Comp.relaţii cu publicul din cadrul DSP Suceava

 

 

1.    Legea nr. 544/ 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public.

2.  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1078 /2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

3. Ordonanţa de Guvern nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

4. Legea  nr. 182 /2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

6. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

7. Hotărîrea de Guvern nr.144 /2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

8. Manuale curs ECDL –start.

9. Legea nr. 95 / 2006    *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii

,Titlul I.

. *inclusiv actele normative prin care au fost modificate sau / şi completate

 

L I S T A
privind rezultatul selecţiei dosarelor depuse de candidaţi
la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă
de consilier debutant la Birou Asistenţă Medicală şi Programe
din cadrul DSPJ Suceava

1. ACCIU CRISTINA - DOSAR ADMIS
2. BOTEZATU OANA-MIHAELA  - DOSAR ADMIS
3. GALAN MARINELA  - DOSAR ADMIS
4. IACOB ANCA-MIHAELA  - DOSAR ADMIS
5. MUNTEANU MIHAELA-MARICELA – DOSAR ADMIS
6. PĂSCĂRIŢA LILIANA – DOSAR ADMIS


L I S T A
privind rezultatul selecţiei dosarelor depuse de candidaţi
la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă
de consilier debutant la Comp. Relaţii cu publicul
din cadrul DSPJ Suceava

1. BIGHIU BIANCA IOANA - DOSAR ADMIS

ANUNŢ

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Suceava, organizează la sediu -Suceava str.Scurtă nr.1A, CONCURS, în data de 7 martie 2016 ora 11, pentru ocuparea unui post vacant FIZICIAN DEBUTANT la LABORATOR IGIENA RADIAŢIILOR .

Condiţii generale de participare:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fizică.

Dosarul pentru concurs va fi depus la Biroul Resurse Umane. al Direcţiei de Sănătate Publică a jud.Suceava, până la data de 22 februarie 2016, ora 16 şi va cuprinde următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de studii în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează –caz în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie;

f) curriculum vitae;

g) copie după documentele de schimbare a numelui, dacă este cazul.

Nota: Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Concursul va consta  în următoarele etape:

1)   selecţia dosarelor de înscriere – data afişării- 25 februarie 2016 ;

2)     proba scrisă -7 martie 2016 ora 11;

3)     proba practică - data şi ora susţinerii probei practice se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă;

4) interviu- data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică;

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

 

Bibliografia pentru ocuparea postului este stabilită  conform anexei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul  Resurse Umane, tel.0230/514557/111.

 

Tematica fizician debutant –Laborator igiena radiatiilor

DSP Suceava

 1. 1. SURSE DE RADIATII, MARIMI CARACTERISTICE
 2. 2. RADIOACTIVITATEA NATURALA SI ARTIFICIALA
 3. 3. DEZINTEGRARI RADIOACTIVE
 4. 4. INTERACTIUNEA RADIATIILOR GAMA CU SUBSTANTA, ATENUAREA RADIATIILOR
 5. 5. MARIMI SI UNITATI FIZICE UTILIZATE IN DOZIMETRIE SI RADIOPROTECTIE
 6. 6. EFECTELE BIOLOGICE ALE RADIATIILOR IONIZANTE
 7. 7. EXPUNEREA LA SURSE DE RADIATII
 8. 8. ECRANAREA  SURSELOR DE RADIATII GAMA
 9. 9. DOZE DE EXPUNERE SI CONCENTRATII MAXIM ADMISE

10. PRINCIPIILE RADIOPROTECTIEI: JUSTIFICAREA, OPTIMIZAREA SI LIMITAREA DOZELOR PENTRU PRACTICILE DIN DOMENIUL EXPUNERILOR LA RADIATII IONIZANTE

Proba practica:

 1. 1. Calculul ecranelor de protectie
 2. 2. Optimizarea pentru expunerile medicale in radiologie
 3. 3. Aspecte ale programului de radioprotectie
 4. 4. Principiul functionarii dozimetrelor si debitmetrelor

Bibliografie

 1. Oncescu M.: Conceptele radioprotecţiei, Editura Horia Hulubei, Bucureşti, Măgurele, 1996.
 2. Borcia C. Surse de radiatii si radioprotectia, Ed. Universitatii ”Al. I. Cuza Iasi”,2005;
 3. Mihailescu D.: Curs dozimetrie Ed. Universitatii ”Al. I. Cuza Iasi”, 2003;
 4. Ion Chiosila: Radiatiile si viata, Bucuresti, 1998;
 5. S Manescu: Tratat de Igiena, vol II, Editura Medicala,1985
 6. Ordinul nr 14 din  24 ianuarie 2000 privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica publicat in Monitorul Oficial nr. 404 din 29 august 2000;
 7. Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013
 8. NSR-01 NORME FUNDAMENTALE DE SECURITATE RADIOLOGICA aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 14/24.01.2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 404 bis /29.08.2000;
 9. NSR-10 Normele de radioprotectie operationala privind desfasurarea Practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante aprobate prin ordinul CNCAN nr. 155/02.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al romaniei, partea i, nr. 873 / 09.12.2003;

10.  NSR-11 norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 / 23.12.2003;

11.  NSR-04 Norme privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 285/19.04.2002, Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 79/04.03.2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 446 bis/ 25.06.2002

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile O.M.S.nr.869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava (tel.0230/514557, int.111) organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de CHIMIST DEBUTANT la Laborator IGIENA RADIAŢIILOR din cadrul aparatului propriu.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze;
 • copie xerox a diplomei de chimist;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 a ordinelor menţionate;
 • cazierul judiciar;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs.
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria instituţiei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de grad specialist igiena radiaţiilor al funcţiei de chimist.

Înscrierile se fac în termen de 15 zile de la apariţia anunţului, respectiv până la data de 22 februarie 2016,  iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului în Viaţa Medicală .

 

Anunţul de concurs a apărut în săptămânalul “Viaţa Medicală” din data de 5 februarie 2016

PUNCTAJ PROBA SCRISĂ

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă

de consilier grad profesional debutant la Biroul Asistenţă Medicală şi Programe

din cadrul DSPJ Suceava din data de 12 februarie 2016


Nume, prenume candidat                          Punctaj obţinut           Admis/Respins

______________________________________(puncte)_________________

PĂSCĂRIŢA  LILIANA

BOTEZATU OANA-MIHAELA

MUNTEANU MIHAELA-MARICELA

54.50 puncte

50 puncte

27 puncte

Admis

Admis

Respins

ACCIU CRISTINA

18 puncte

Respins

IACOB ANCA-MIHAELA

18 puncte

Respins

Afişat  la data de 12 februarie 2016 , ora 16,00

Notă: Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot depune contestaţie la sediul DSP Suceava, în termen de 24 de ore de la afişare.

Proba interviu se va desfăşura în data de 17 februarie 2016 ,  ora 10,00

PUNCTAJUL

obţinut la proba scrisa

în data de 12 februarie 2016 la

concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă

de consilier grad profesional debutant

la Compartiment Relaţii cu Publicul

din cadrul DSPJ Suceava

Nume, prenume candidat                          Punctaj obţinut     Admis/Respins

______________________________________(puncte)_________________

BIGHIU BIANCA IOANA .                   83.67                   ADMIS

INTERVIUL va avea loc pe data de 17 februarie 2016, ora 10

Afişat  la data de    12.02.2016  , ora 15

Notă:

-Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot depune contestaţie la sediul DSP Suceava, în termen de 24 de ore de la afişare.

 

PUNCTAJUL FINAL

la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă

de consilier grad profesional debutant

la Biroul Asistenţă Medicală şi Programe

din cadrul DSPJ Suceava

 

Nume, prenume candidat şi                  Punctaje obţinute Total      Admis/Respins

funcţia pentru care a                    proba scrisă            interviu      punctaj

participat la concurs

______________________________________________________________

 

1.  BOTEZATU OANA-MIHAELA

consilier grad profesional debutant         50 puncte     94,33 puncte    144,33 puncte      admis

 

2.  PĂSCĂRIŢA LILIANA

consilier grad profesional debutant       54,5 puncte       89  puncte     143,5  puncte      respins

 

 

PUNCTAJUL FINAL

la concursul de ocupare

a funcţiei publice de execuţie vacantă

de consilier grad profesional debutant

la Compartiment Relaţii cu Publicul

din cadrul DSPJ Suceava

 

Nume, prenume candidat                 Punctaje obţinute Total           Admis/Respins

proba scrisă     interviu       punctaj

______________________________________________________________

BIGHIU BIANCA IOANA          83.67               87.34    171.01      admis