Menu


Resurse umane

Conducerea DSP Suceava

 • Director Executiv - Ing. Andrei Ianovici
 • Director Exec. Adj. Control si Sanatate Publica - Dr. Zorescu Catalina
 • Director Exec. Adj. Economic - Ec. Bosancu Firuta

 

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2012

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2013

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii septembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii octombrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii noiembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii decembrie 2014

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii ianuarie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii februarie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii martie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii aprilie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii mai 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iunie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii iulie 2015

Veniturile nete salariale ale personalului aferente lunii august 2015

Nota: Unele declaratii de avere au fost scanate in format LANDSCAPE. Pentru vizualizarea acestora in format PORTRET, selectati din meniul VIEW al programului Adobe Reader obtiunea ROTATE CLOCKWISE.

Din browser-ul web alegeti obtiunea ROTATE CLOCKWISE din meniul TOOLS aflat in partea din dreapta sus reprezentat grafic prin doua sageti. (>>).

Declaratii de avere si interese 2010

Declaratii de avere si interese 2011

Declaratii de avere si interese 2012

Declaratii de avere si interese 2013

Declaratii de avere si interese 2014

Declaratii de avere si interese 2015

Declaratii de avere si interese 2016

Model declaratie de avere

Model declaratie interese

Ghid completare delaratii

ANUNŢ

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Suceava, organizează la sediu -Suceava str.Scurtă nr.1A, CONCURS, în data de 30 septembrie 2016 ora 10 (proba scrisă), pentru ocuparea postului vacant de  D I R E C T O R la CENTRUL JUDEŢEAN DE APARATURĂ MEDICALĂ SUCEAVA

Condiţii generale de participare:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, specialitatea: inginer/inginer clinic/bioinginer medical;

-minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul pentru concurs va fi depus la Biroul Resurse Umane. al Direcţiei de Sănătate Publică a jud.Suceava, până la data de 20 septembrie 2016, ora 16 şi va cuprinde următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de studii în specialitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează –caz în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;

f) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi  în specialitatea studiilor;

g) curriculum vitae;

h) copie după documentele de schimbare a numelui, dacă este cazul.

 

Nota: Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Concursul va consta  în următoarele etape:

1)   selecţia dosarelor de înscriere – data afişării- 22 septembrie 2016 ;

2)      proba scrisă -30 septembrie 2016 ora 10;

3) interviu- data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică;

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

 

Bibliografia pentru ocuparea postului este stabilită  conform anexei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul  Resurse Umane, tel.0230/514557/111.


 

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea prin concurs a postului vacant de Director

la Centrul Judetean de Aparatura Medicala Suceava

 1. Legea Nr. 53/ 2003*** Republicata – Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare ;
 2. Ordin Nr. 1185/ 2003 privind reorganizarea atelierelor judetene de intretinere si reparatii ale aparaturii medicale.
 3. Legea Nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 4. Legea Nr. 69/ 2010, Republicată  privind responsabilitatea fiscal – bugetara , cu modificarile si completarile ulterioare ;
 5. Legea Nr. 95/ 2006, Republicată privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XX Dispozitive medicale,  cu modificarile si completarile ulterioare ;
 6. Legea   nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 7. Legea nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare.

8.  Electronică în medicină. Editura Tehnică Bucureşti, 1964

L I S T A

privind REZULTATUL selecţiei dosarelor depuse de candidaţi la concursul de ocupare postului vacant de DIRECTOR la Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Suceava

1. IGNAT EMILIA-ANDREIA -dosar respins -nu îndeplineşte condiţia de vechime necesară în specialitatea studiilor

 

Concurs

În conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 şi Legii nr. 188/1999, solicităm aviz favorabil pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier (clasa I) grad profesional superior la Compartiment achizitii publice din cadrul DSP Suceava.

condiţii generale:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

condiţii specifice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani

Propuneri privind comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor

Membri în comisia de concurs:

- Ing Ianovici Andrei, director executiv – preşedinte;

- Ec. Bosancu Firuţa, director executiv adjunct economic  – membru;

- 1 membru reprezentant al A.N.F.P.;

- Ec. Crihan Gabriela, consilier, grad prof.superior la Biroul R.U.N.O.S. - secretar .

Membri în comisia de soluţionare a contestaţiilor:

- Ec.Costiuc Laura , şef birou buget, finanţe/contabilitate – preşedinte;

-Ec.Bardan Mariana, consilier la birou buget, finanţe/contabilitate – membru;

-1 membru reprezentant al A.N.F.P.;

- Ec. Iacoban Daniela Diana, consilier, grad prof.superior la Biroul R.U.N.O.S. - secretar .

 

Concursul pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacantă se organizează la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Jud. Suceava, în data de 26 octombrie 2016, ora 10 - proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20  zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Jud. Suceava-Biroul Resurse Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 modificată şi completată.

Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Jud. Suceava şi pe site-ul instituţiei.

Pentru candidaţi s-a stabilit o Bibliografie, conform anexei.

Menţionăm că în urma avizului  dvs., organizarea şi desfăşurarea concursului se va face cu respectarea prevederilor din Hotărarea nr.611/2008.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea prin concurs a postului- consilier superior- din cadrul compartimentului Achizitii Publice

 1. 1. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. 2. Legea nr. 98/2016 –privind achizitiile publice.
 3. 3. HGR nr. 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
 4. 4. Legea nr.95/2006- reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare .( Titlul I; cap. 3)
 5. 5. Legea 188/1999- statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,
 6. 6. Legea nr. 7/2004- codul de conduita a functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. 7. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei- conflictul de interese si incompatibilitatile functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.