Menu


Legislatie

Aici puteti gasi diferite acte normative importante sau utile cu privire la activitatea medicala, furnizori medicali, etc. Pentru vizualizarea fisierelor sunt necesare unul din urmatoarele aplicatii (gratuite): pentru fisiere Adobe Portable Document Format (*.pdf) - Adobe Reader; pentru fisiere Microsoft Office Word (*.doc) - Microsoft Word Viewer. Pentru vizualizare, click pe link. Pentru salvare, click dreapta si selectati download.

 • Ordinul nr. 1078/ 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și Ordinul nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat;
 • HOTĂRÂRE Nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile;
 • HG nr. 617/ 2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;
 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare în ceea ce privește calitatea apei potabile din mediul rural;
 • Legea nr.321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni;
 • Ordin MS/MAI nr.267/1253 din 21 martie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.321/2001;
 • HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 723/2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1 924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare;
 • HG nr. 147/2015 privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1 .223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum și ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declarațiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice;
 • ORDIN Nr. 377/201 7 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018 cu modificările si completările ulterioare;
 • ORDIN Nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare;
 • ORDIN Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;
 • ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
 • ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea desșurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile reziduale rezultate din activități medicale;
 • Ordin Nr. 1279 14 decembrie 2012 privind Criteriile de evaluare, condițiile de funcționare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică a deșeurilor medicale;
 • ORDIN Nr. 1342 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecțiilor cu transmitere sexuala;
 • ORDIN Nr. 344 din 16 aprilie 2010 pentru modificarea Normelor privind inființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor și drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministerului sănătății nr.962/2009;
 • ORDIN Nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
 • ORDIN Nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
 • ORDIN Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale;
 • ORDIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară;
 • ORDIN Nr. 1519 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență ,reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;
 • ORDIN Nr. 1718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private;
 • ORDIN Nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitatățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;
 • Nr. 976 din 16 decembrie 1998 aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea si desfacerea alimentelor;
 • Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTARAREA GUVERNULUI nr. 430din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările si completarile ulterioare;
 • Ordinul MS/MENCSIMMFPSPV nr. 1 .305/5805/1985 din 17 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
 • ORDINUL MINISTERULUI SANATATII nr. 1 .343 din 6 noiembrie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020.