Menu


Persoane responsabile


DECIZIA nr.141 Din data de 30.12.2016

 

Directorul Executiv al Direcţiei de Sanătate Publică Judeţeană Suceava, Ing. Andrei lanovici, numit prin ORDINUL M.S. Nr.R/760/21.11.2016, privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de coducere de director executiv la D.S.P. a judetului Suceava;

Având în vedere referatul întocmit de catre Jr. Marina Balan- consilier juridic in cadrul Comp. Juridic, act inregistrat la Nr. 18064/30.12.2016 şi aprobat de către conducerea D.S.P. Judeţeană Suceava, prin care solicită emiterea unei decizii privind reorganizarea activitaţii din cadrul instituţiei, in conformitate cu prevederile legale stipulate in LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si luând in considerare modificarile intervenite in Statul de funcţii;

In temeiul prevederilor legale stipulate în LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completarile ulterioare şi în HOTARAREA Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Leeii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi in Ordinul M.S. Nr. 1078/27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si funcţionare si a structurii organizatorice ale direcţiilor de sanătate publică judeţenă si a municipiului Bucureşti;

În acest sens,

DECIDE:

Art.1. Incepand cu data prezentei decizii, se reorganizează activitatea privind liberul acces la informatiile de interes public, întrucat au intervenit modificări in Statul de funcţii al D.S.P. Judeţeană Suceava, după cum urmează:

I.INFORMAREA PRESEI:

Ing. Andrei Ianovici- Director Executiv;

Dr. Cătălina Zorescu- Director Exec.Adj-S.P.;

II.INFORMAREA PUBLICA DIRECTA A PERSOANELOR:

Conform ROF- DSP Judeţeană Suceava- Cons. Bianca Ioana Bighiu -incluzând o zi pe saptămână si ore dupa programul de funcţionare, respectiv:in fiecare joi din săptămână programul de lucru: 10,00- 18,00;

III.INFORMAREA INTERNĂ A PERSONALULUI:

Conform ROF- DSP Judeteana Suceava- Cons. Bianca Ioana Bighiu;

IV.INFORMAREA INTERINSTITUŢIONALĂ:

-   responsabil cu raspunsurile scrise la solicitarile privind liberul acces la informaţiile de interes public- Cons. Bianca Ioana Bighiu;

Art.2. Cu data prezentei decizii, componenţa Comisiei de analiză privind incalcarea dreptului de acces la infoniiaţiile de interes public, este urmatoarea:

Ing. Andrei Ianovici - Director Executiv - Preşedinte;

Dr. Cătălina Zorescu- Director Exec.Adj-S.P.  - Membru;

Ec. Firuţa Bosancu - Director Exec.Adj.Ec.  - Membru;

Ec. Liliana Gorcea- Şef Birou RUNOS  - Membru;

Insp. Liliana Ioana Grădinariu  - Membru,

Cons. Gabriela Crihan - Secretar.


Art.3. Incepand cu data prezentei decizii se nominalizează purtatorul de

cuvant al D.S.P. Judeteana Suceava: Dr. Catalina Zorescu- Director Exec. Adj. S.P.

Art.4. Cu data prezentei decizii, deciziile instituţiei nr. 39/11.04.2016 şi nr. 101/19.09.2016 îşi incetează aplicabilitatea.

Art.5. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, răspund persoanele nominalizate la Art. 1., Art.2., şi Art.3., care se vor conforma dispoziţiilor legale in vigoare.

 

DECIZIA nr.135 Din data de 23.02.2017

Directorul Executiv al Directiei de Sanatate Publica Judeteana Suceava, Ing. Andrei Ianovici, numit prin ORDINUL M.S. Nr.R/2/03.01.2017, privind preluarea atribuţiilor si responsabilităţilor specifice funcţiei publice de conducere, de director executiv al D.S.P. a Judeţului Suceava;

Având in vedere referatul intocmit de catre dr. Catalina Zorescu-nominalizată ca purtator de cuvânt al D.S.P. Judeţeană Suceava prin Decizia nr. 141/30.12.2016, act inregistrat la Nr.2683/15.02.2017, prin care solicita numirea altei persoane care să preia această atributie, precum şi Hotararea C.D. al instituţiei nr. 4/22.02.2017 prin care s-a aprobat înlocuirea d-nei dr. Catalina Zorescu cu d-şoara Cons. Bianca- Ioana Bighiu, in caliate de purtator de cuvant la nivelul instituţiei noastre;

In temeiul prevederilor legale stipulate in LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, în HOTARAREA Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările sj completările ulterioare si în Ordinul M.S. Nr. 1078/27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sanătate publica judeţena şi a mnicipiului Bucureşti;

In acest sens,

DECIDE:

Art.l. Incepand cu data de 24.02.2017, se nominalizează purtatorul de cuvant al D.S.P. Judeţeană Suceava : Cons. Bianca- Ioana Bighiu, Comp.Relatii cu publicul.