Telefon 0230-514557|dspsv@dspsv.ro
Avize2019-03-28T08:45:54+00:00

Documentaţia necesară pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare

 1. Cerere [Descarcă]
 2. Certificat de urbanism.
 3. Planul de situaţie cu încadrarea în zonă, cu menţionarea vecinatatilor imediate (distanţe de la perimetrul unităţii  la vecinătăţi), întocmit de personal de specialitate în două exemplare.
 4. Schiţă de detaliu din care sa reiasa circuitele funcţionale, destinatia spatiilor si suprafeţele acestora, dupa caz.
 5. Memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura în acesta, după caz;
 6. Acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
 7. Dovada achitării tarifului de asistenta de specialitate de sanatate publica, în valoare de 200 lei, iar pentru rezolvarea in regim de urgenta 50 lei .

Soluţionarea cererilor de asistenţă de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora în regim normal şi  în 5 zile lucrătoare în regim de urgenţă.

Documentaţia necesară pentru obtinerea notificării pentru certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare

 1. Cerere [Descarcă]
 2. Schiţa de amplasare in zona, cu menţionarea vecinatatilor imediate ((distanţe de la perimetrul unităţii  la vecinătăţi)), întocmită de personal de specialitate.
 3. Schiţă de detaliu din care sa reiasa circuitele funcţionale, destinatia spatiilor si suprafeţele acestora, dupa caz.
 4. Memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in acesta, după caz.
 5. Acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
 6. Dovada achitării tarifului de certificarea conformităţii, în valoare de 200 lei.
 7. Alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale

Soluţionarea cererilor de certificare a conformităţii se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

Documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare

 1. Cerere semnată de titularul activitatii /administrator [Descarcă]
 2. Dosarul tehnic, conform reglementarilor legale specifice, în vigoare (memoriu descriptiv al instalațiilor, schiță amplasare în zonă, schiță în detaliu).
 3. Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara în valoare de 300 lei
 4. Acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului.
 5. În funcţie de specificul activității se pot solicita și alte documente care sa ateste îndeplinirea cerințelor legale incidente domeniului.

Solicitarea şi obținerea autorizaţiei sanitare de funcționare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:

 • tratarea şi distribuţia apei potabile;
 • îmbutelierea apei potabile;
 • fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;
 • amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;
 • activităţi de asistenţă medicală spitalicească;
 • activităţi de asistenţă medicală generală;
 • activităţi de asistenţă medicală specializată;
 • activităţi de asistenţă stomatologică;
 • activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
 • activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
 • activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
 • alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.

Termenul de soluţionare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentaţiei.

Documentele necesare pentru obţinerea autorizatiei pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie

 1. Cerere [Descarcă]
 2. Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare sau, după caz, actul de înfiinţare sau organizare conform legislaţiei în vigoare.
 3. Autorizaţia sanitară de funcţionare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.
 4. Dovada deţinerii unui spaţiu de care dispune în mod legal.
 5. Dovada achitării contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 6. Dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.
 7. Dovada că are angajat personal medico-sanitar pentru specialităţile medicale pentru care solicită autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare.
 8. Dovada că medicii au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor legale în vigoare.
 9. Pentru asistenţii medicali, autorizaţie de liberă practică/certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform reglementărilor legale în vigoare.
 10. Dovada că fiecare angajat medico-sanitar deţine asigurare de răspundere civilă în domeniul medical.
 11. Dovada deţinerii în proprietate a aparaturii din dotare.
 12. Documente care dovedesc verificarea metrologică, service-ul, întreţinerea şi verificarea tehnică periodică a aparaturii din dotare.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei de libera practica pentru activităţi conexe actului medical

 1. Cerere tip pentru eliberarea Autorizatiei de Libera  Practica [Descarcă]
 2. Avizul Ordinului Biochimistilor, Biologilor  şi Chimistilor (pentru biologi, biochimişti şi chimişti)
 3. Diploma de studii – COPIE.
 4. Certificat  cazier judiciar –ORIGINAL.
 5. Certificat de sanatate (tip A5)– ORIGINAL.
 6. Autorizatia de libera practica veche (daca este cazul) – ORIGINAL.
 7. Certificat de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui de pe diploma).
 8. Copie BI/CI.
 9. Ordin de confirmare in specialitate/grad principal (daca este cazul) – COPIE.
Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Accept